สมาชิกตรวจสอบข้อมูล
รหัสสมาชิก
  รหัสผ่าน
       
 
 

   เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพื่อให้ผลิตผลทางเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การเกษตรไทยในปัจจุบันจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ และ
ส่งเสริมจากภาครัฐให้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
พืชผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ เราในนามของปุ๋ยตราบัวทิพย์ได้ใส่ใจคุณตลอดมา และจะใส่ใจคุณ
ตลอดไป มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะให้เกษตรกรไทย ได้รับผลผลิตที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน
ในภาคเกษตรกรรมอย่างแท้จริง และต้องการที่จะตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐ จึงได้ร่วมมือกับ
นักวิทยาศาสตร์ไทยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตร เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพ สำหรับเกษตร
ขึ้นมาคือ ปุ๋ยตราบัวทิพย์ และตอนนี้เราได้แยกผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตราบัวทิพย์ออกเป็น 3 สูตร
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด

สูตรและรายการสินค้า ปริมาณ
ต่อ
กระสอบ
สมาชิก
ลูกค้า
ทั่วไป
ราคา/ตัน คะแนน/ตัน ราคา/กส. คะแนน/กส. ราคา/กส.
สูตรที่ 1 ใช้สำหรับยางพารา
25
กิโลกรัม
12,400
บาท
100
คะแนน
310
บาท
2.5
คะแนน
350
บาท
สูตรที่ 2 ใช้สำหรับปาล์ม
น้ำมัน พืชผักผลไม
้และไม้ดอก ทุกชนิด
สูตรที่ 3 ใช้สำหรับนาข้าว
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว
ข้าวโพด ข้าวเจ้า
 
Copyright 2009 ที.อาร์.เอ็ม. แอสโซซิเอทิด จำกัด All Rights Reserved Email:info@trmthailand.com